HABERLER

Basına ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur

06.02.2018 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından görüşülerek kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yaşam kalitesini yükselten, modern ve bilimsel kent kriterlerini hayata geçirmek için attığımız çok önemli bir adımdır.

Bir kent için nazım imar planı adeta anayasadır. Bu güne kadar yapılmış bütünsel bir planı bulunmayan, donatı alanları eksik, ulaşım sorunları olan, bir planlama vizyonu olmadan gelişen Mersin kentinde yıllardır birikmiş sorunlara çözüm getirecek bir revizyon plan yapılmıştır.

Ancak bu süreçte gördüğümüz kadarıyla bazı sivil toplum kuruluşları planın bütünsel bir değerlendirmesini yapmadan açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Bu planla merkez ilçenin tamamı ele alınarak planlama çalışmaları başlatılmış, ancak Tarım Bakanlığı ve DSİ görüşlerinin gelmemesi nedeniyle Mersin’in de önünü açmak adına iki etap halinde onaylanmasına karar verilmiştir. Kurum görüşlerinin gelmemesi sebebiyle bu aşamada yalnızca 1. Etap planlar onaylanmış olsa da planlama sürecinde iki etap da birlikte değerlendirilmiş, konut ve çalışma alanlarının birlikteliği düşünülerek kararlar üretilmiştir.

Yapılan bu planla Mersin’de eski dönemlerde yapılmış uygulamalarla üstü kapatılan dereler açık kanal haline getirilerek çevresi yeşil alan olarak planlanmıştır. Bu süreçte ilçe belediyeleri ile birlikte karar alınmış, Mersin için önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan bu sorunun tekrarını önlemek için ne gerekiyorsa yapılması hedeflenmiştir.

Planla ilgili bir başka eleştiri de tarım alanlarının imara açılması konusudur. Bu kentte 1/100.000 ölçekli planların yapımı sürecinde ilgili bakanlıklardan gerekli izinler alınmış, Mersin’in kentsel dinamikleri dikkate alınarak, bütün kentin katılımı, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversiteler ile yapılan toplantılar neticesinde kentin tarım anayasası çizilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli onaylar da alınarak tarım alanları ve çalışma alanları belirlenmiştir.

Daha önce yapılan planlarla parsel bazlı belirlenen yoğunluk kararları bütüncül olarak ele alınmış, parsel bazında değil mersin ili genelinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılmıştır.

Yine kamuoyunda imar planına yapılan bir başka eleştiri de belli bölgelere trafik yoğunluğu getirmesidir. Mersin ili ulaşım düzenlemeleri daha önce onaylanan Ulaşım Master Planı ile belirlenmiş kararlardır. Bu kararlar da Revizyon Nazım Planına ana başlıklar halinde ve bütüncül olarak yansıtılmıştır. Ulaşım Master Planıyla alınan en önemli kararlardan birisi de 16 km’lik raylı sistem projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle trafik sorunun büyük ölçüde önüne geçilecektir.

Eski 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluklara son getiren, bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, taşkına neden olan derelerin ıslahının önünü açan, sosyal donatı alanlarını arttırmak gibi önemli kararlar getiren Nazım İmar Planı; Kentin yıllardır birikmiş sorunlarına çözüm bulmayı, bugüne kadar parçacıl yapılmış planları bütünsel bir hale getirmeyi, depreme dayanıksız, eskimiş ve sağlıksız dokunun yenilenmesini ve Mersinlilerin hak ettiği yaşam standardına uygun bir kentte yaşamalarını sağlamayı amaç edinmiştir.

Şehrin 50 yıllık birikmiş sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaptığımız imar plan revizyonunda maddi hatalar ve eksikler de olabilir. Planlar onaylandıktan sonra yasalarca belirlenmiş olan askı sürecinde her vatandaşın bu plana itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir önyargı ya da alınganlık göstermeden yapılan her itirazı ve eleştiriyi dikkate alacağız ve bunu planı daha iyi hale getirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Bu aşamada her gelen itiraz değerlendirilecek ve hemşerilerimiz herhangi bir hak kaybına uğratılmadan bu süreç aşılacaktır.

9 Mart 2018 tarihli İtiraz süresinin bitiminden sonra da plan hakkında bilgi almak isteyen hemşerilerimize bu hizmet verilmeye devam edilecek olup, halkımızın endişe duymaması gerektiğini bildiririz.

İtiraz etmemiş olsa dahi halkımızın mağdur edilmeyeceğini, haklarının korunacağını Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak taahhüt ederiz.

12 Mart 2018 pazartesi gününden itibaren meslek odaları sivil toplum örgütleri üniversiteler muhtarlar ve kanaat önderleri ile değerlendirme ve istişare yapmak üzere yeniden bir araya geleceğimizi ve sloganı “birlikte yönetelim, birlikte büyütelim” olan bir büyükşehir belediye başkanının idaresindeki yönetimin; meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve hemşerilerimizin her türlü haklı itirazını dikkate alacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.