Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Engelliler Şube Müdürlüğü

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Engelliler Şube Müdürlüğü

Görevleri

Engelliler Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 16/08/2006 tarih ve 26261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği çerçecesinde engelli bireylere yönelik hizmetler yürütmek,
 2. Engellilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
 3. Engelli birey ve ailelerine psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek, bu yönde faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşlara destek vermek,
 4. Engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak,
 5. Mersin ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engelli bireylerin istatistiki verilerine ilişkin veri tabanı oluşturmak, ihtiyaçlarını tespit etmek,
 6. 18/02/2020 tarih 22271 sayılı Engelli Birey Transfer ve Servis Hizmeti Yönergesine uygun şekilde Engelli bireylerin transferlerini ve gerekli hallerde servis hizmetlerini yapmak.
 7. Gelen talepler doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin eğitim amaçlı organizasyonlarına katılan engelli üyeleri ile belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklere ve organizasyonlara gitmek isteyen engelli bireylerimize 18/02/2020 tarih ve 22271 sayılı Engelli Birey Transfer ve Servis Hizmeti yönergesine uygun olarak servis hizmeti vermek.
 8. Bütçe imkanları çerçevesinde 16/08/2006 tarih 26261 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde yer alan “ Hizmetten Yararlanmak İçin İstenecek Belgeler ve Yardım Esaslarında” belirtilen hususlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen engelli bireylere medikal yardım kapsamında medikal malzeme desteği sağlamak.
 9. Engelli bireyleri nitelikli işgücü haline getirmek ve çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri vermek, verdirmek,
 10. Engelli bireylerin sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi ve topluma kazandırılması için sosyal hizmet ve rehabilitasyon merkezleri açmak,
 11. Engelli bireylerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yaptırmak, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu tür faaliyetleri desteklemek,
 12. Engellilerin rehabilitasyonuna ve her türlü ulaşım ve erişim sorununun çözülmesine yönelik üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
 13. İlgili mevzuatlara uygun olarak engelli bireylere gündüzlü ve süreli geçici bakım hizmeti sunmak amacı ile Mola evi hizmeti vermek.

Medikal Yardım, Transfer ve Erişilebilirlik Hizmetleri Şefliği

 

 1. Engelli Birey Veri Tabanına kayıtların doğru şekilde girilmesine ilişkin takibi sağlamak,
 2. Psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
 3. Medikal Yardımlardan faydalanmak isteyen engelli bireylerin hazırladığı Başvuru dilekçesi,Engelli Sağlık Raporu, İhtiyaç duyduğu medikal malzemeye ilişkin tıbbi malzeme raporu,Gelir ve Sosyal Güvence Durumuna ilişkin belgeler ve ikametli Nufüs Kayıt Örneğinin uygunluğunun takibini yapmak.
 4. Engelli birey transfer ve servis hizmeti taleplerini karşılamak, hizmete uygunluğunu belirlemek,
 5. Engelli birey taransfer ve servis hizmetlerine ilişkin tutulan kayıt ve raporların takibini yapmak ve arşivlenmesini sağlamak,
 6. Kent sınırları içerisindeki erişilebilirlik uygulamalarının 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmesine katkı sağlamak, teknik destek ve rehberlik yapmak, erişilebilirlik talebi olan vatandaş ve kurumların taleplerini inceleyerek, görüşle birlikte ilgili birime yönlendirmek ve takibini yapmak,
 7. Çalışanları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 8. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.
 10. Medikal yardım,transfer ve erişilebilirlik çalışmaları ile ilgili haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayarak şube müdürlüğüne bildirmek.

Eğitim, Spor ve Sosyal Faaliyetler Şefliği

 

 1. Mesleki eğitim kursları için başvuran engelli bireyleri engel gruplarına ve ilgi alanlarına uygun mesleki eğitim kurslarına yönlendirmek ve başvuruların kabulünü sağlamak,
 2. Engelli birey ve ailelerinin engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin koordinasyonu sağlamak.
 3. Vatandaşların, engelliler ve engellilik durumu ile ilgili empati becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılacak farkındalık etkinliklerinin takibini sağlamak,
 4. Spor faaliyetleri için başvuran engelli bireylerin uygun branş ve hizmetlere yönlendirilmesini ve başvuruların kabülünü sağlamak,
 5. Mesleki eğitim kursları, spor kursları, duyu bütünleme terapisi ve sosyal faaliyetlerimizden faydalanan engelli bireylerin kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak,
 6. Çalışanları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 7. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.
 9. Eğitim,spor ve sosyal faaliyetler ile ilgili haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayarak şube müdürlüğüne bildirmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185