Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan taşınmazların Belediye Başkanı adına sevk ve idaresini sağlamak,
 2. Belediyeye ait taşınmazların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
 3. Belediye taşınmazlarına ait envanterleri tutmak ve güncellemek, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerine esas formları düzenlemek ve Mali Hizmetler Birimine göndermek,
 4. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait ve gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazları ilgili mevzuat çerçevesinde kiralamak, satın almak.
 5. Belediyenin mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda olan taşınmazların kiralama işlemlerini yürütmek, kira süresi biten belediye taşınmazlarını teslim almak, tahliyesini sağlamak,
 6. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için birimlerden gelen taşınmaz talebi doğrultusunda taşınmazı belirlemek, diğer kamu ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsis ve devir işlemleri yürütmek,
 7. Büyükşehir Belediyesine ait ya da kullanımına bırakılan taşınmazlar ve taşınmazlar üzerindeki hak ve yükümlülükler ile ilgili her türlü tapu, tescil ve takip işlemlerini yürütmek,
 8. Kamulaştırma, takas, devir, tahsis, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmeleri hazırlamak,
 9. Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki fuzuli işgalleri tespit etmek, ecrimisil ve tahliye işlemlerini yürütmek,
 10. Belediye taşınmazlarının kayıt ve kontrolünü sağlamaya yönelik sistemler kurmak, kurdurmak,
 11. Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan taşınmazların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ve devir işlemlerini yürütmek,
 12. Taşınmazlara irtifak, intifa, haciz, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince konulan ipotek, şerh, beyanların işlenmesi ve kaldırılması işlemleri ile kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, tapu tescilinde tapu harcı tahakkuk işlemlerini yürütmek,
 13. Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış işlemlerini yürütmek, sözleşme ve yer teslimi işlemlerini yapmak

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153