Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Duyurular
  • Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2020 yılı Trampa Programı

Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2020 yılı Trampa Programı

2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan
ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit
Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilen başvurular
ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı Trampa Programı ilgi(a)'da kayıtlı
kayıtlı Olur ile uygun bulunmuş, ilgi (b) yazımızla işleme konulmuştur.
Sonrasında Bakanlığımıza iletilen başvurular doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı Ek
Trampa Programı Bakanlık Makamının ilgi(c) Oluru ile uygun bulunmuştur.
Buna göre;
— 2020 yılı Ek Trampa Programında yer alan sit alanlarının, 22.05.2010 gün, 27588
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların
Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik"in 5.maddesinin (1),(2),(3),(4)
fıkralarında belirtilen esaslara göre ilan edilmesi,
—Taşınmazların tapu kaydına (bulunmaması halinde) sit alanında kaldığına dair şerh
konulmasının sağlanması,
—Trampa talebine konu taşınmazların, Yönetmeliğin "Başvurunun şekli ve inceleme"
başlıklı 6.maddesinin (4),(5) fıkralarında belirtilen esaslar doğrultusunda incelenerek
hazırlanacak olan belgelerinin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne
iletilmesi,
—2020 yılı Ek Trampa Programında yer alan sit alanlarının, sınırları itibarıyla
programda belirtilen yerleşim birimleri dışında başka yerleşim birimlerini kapsaması halinde
bu ilçe/mahalle/belde-köylerde bulunan ve trampası talep edilen gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili olarak da yukarıda belirtilen işlemlerin
gerçekleştirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185