Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 18 KASIM 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Kasım 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karayolu Koruma Kuşağına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mut Belediyesi’nin 21.08.2019 tarih ve E.2079/6726 sayılı yazısı ile İdaremize iletilen Mut İlçesi,  Palantepe ve Yazalanı Mahallerinde yeni açılan yollara “sokak” ismi verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 845 ada, 2, 3, 4, 6 ve 21 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Tarsus Belediyesi’nin 25.09.2019 tarih 27438 sayılı ve 27377 sayılı yazıları ile İdaremize iletilen Tarsus İlçesi, Anıt ve Kızılmurat mahallerinde 2 (adet) sokak ismi değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 05.08.2019 tarih ve 37 ve 38 sayılı kararları doğrultusunda; Bozyazı İlçesi, Denizciler Mahallesi’nde bulunan yollarda “sokak” ismi değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi Trafo Alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde gelen 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2019 tarihli ve 2018/1072E. 2019/683K. sayılı kararı doğrultusunda Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 11111 ada 2 parselin; Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 gün ve 453 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı  için Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarihli ve 110 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 500 ada 14 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 88 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 87 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Bekirde Mahallesi ve Nusratiye Mahallesi sınırları içerisinde 4 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi ve Sarıibrahimli Mahallesi sınırları içerisinde 2 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Mut Belediyesi’nin 10.10.2019 tarih E.2611/8466 sayılı ve E.2610/8465 sayılı yazıları ile İdaremize iletilen Mut İlçesi, Cumhuriyet ve Meydan Mahallerinde yeni açılan sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarihli ve 461 sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık, ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04.10.2019-04.11.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup bir aylık askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda; Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi 362 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Gülnar Belediye Meclisi’nin 04.10.2019 tarih ve 49 sayılı kararı doğrultusunda; Gülnar İlçesi, Kuskan Mahallesi sınırları içerisinde Zeytinyağı Üretim Tesisi yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlatılan ve 380 kv Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan; Gülnar İlçesi Koçaşlı ve Tepe Mahalleleri muhtelif parsellerde trafo merkezi işaretlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- İdaremiz aleyhine davacı Mersin Valiliği tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1681 E. sayılı dosyası ile açılan; Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 4512 No.lu parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarihli ve 560 sayılı kararının ve bu plana itirazın reddine dair 12.10.2018 tarihli ve 700 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 12.09.2019 tarih 2018/1681E. ve 2019/945K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup;  2577 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

19- Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 1190 parsel numaralı taşınmazın bir kısmına “Mezarlık Alanı” işaretlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

20- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 21- Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

22- Bozyazı Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

23- Silifke Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

24- Çamlıyayla Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

25- Erdemli Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

26- Mut Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

27- Toroslar Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

28- Gülnar Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

29- Mezitli Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

30- Yenişehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

31- Anamur Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

32- Tarsus Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

33- Akdeniz Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

34- Aydıncık Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

35- Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ile 108 ada, 3 parsel numaralı, Belediye Hizmet Alanı vasıflı 3.866,07 m² yüzölçümlü taşınmazın 25 (yirmibeş) yıllığına MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

36- Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından 2019 Yatırım Programına alınan, Mersin Serbest Bölge-Mezitli-Cumhuriyet Raylı Sistem Hattının Yapım İhalesine 2019 Mali Yılı içerisinde çıkılacağından ödenek durumunun yetersiz olması nedeniyle muhtelif  Daire Başkanlıklarından ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

37- Belediyemiz envanterine 254.03.01.02.01.18.00001 taşınır sicil kodu ile kayıtlı, 2011 model, TC-HJU tescil işaretli, 11784 seri numaralı AGUSTA LEONARDO S.p.A A109E tip Helikopterin 3(Üç) yıl ve üzeri süreyle kiralama işleminin yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

38-  Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Memur Personeline 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 Mali Yılı Bütçe kanununda öngörülen, Büyükşehir Belediyesinde fazla mesai ücreti olarak uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanabilmesi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

39- V. Uluslararası Mersin Maratonu’nun gelir giderleriyle beraber Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş. ile ortaklaşa hizmet organizasyonunu gerçekleştirilmesi ile ilgili mevcut 16 İhtisas Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

40- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

41-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Seyyar Yeri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İşsizlikle Mücadele Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

42- Çankaya Mahallesi Ulu Çarşı 40 no.lu işyeri kullanıcısı Yeşil Pırlant Kuy. Pet. San. Tic.Ltd.Şti.adına Mehmet Kazım YEŞİL tarafından Belediyemize verilen 24/07/2019 tarihli dilekçe ile bahsi geçen iş yerinde 39 yıldır faaliyette bulundukları, kira bedelinin artış oranının kira sözleşmesine göre % 60 olarak arttırıldığını, bu durumla ilgili defaten belediyemiz ile mahkemelik oldukları, mahkemelerin bir kısmının sonuçlandığı, bir kısmının ise halen devam etmekte olduğu, 2008-2018 dönem kira bedelinin dilekçede belirtilen miktarda olması halinde uzlaşılacağı, açmış oldukları ve halen devam eden davaları geri çekecekleri talebinin değerlendirilmesi, mevcut durum, emsal ve güncel kira bedelleri dikkate alınarak uzlaşma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Mersin İli, Toroslar İlçesi, 11052 ada 5 parselin Belediye Hizmet Alanı (Makine İkmal Alanı) olarak planlı iken; parsel sınırlarının düzenlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 8310 ada 1 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmet alanı olarak işaretlenmesine dair 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın; şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu, söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında spor alanı olarak belirlendiği, itirazın gerekçesiz bir şekilde reddedildiği iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulması talep ve dava edildiği, Mersin 2. İdare Mahkemesinin 21/02/2019 tarih ve 2018/1679E. sayılı Y.D kararı ile davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 28/03/2019 tarih ve 2019/271Y.D itiraz no ile mahkemece verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkındaki kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulmasına itiraz isteminin reddine karar verildiği, Mersin 2. İdare Mahkemesinin 12/09/2019 tarih 2018/1679E. ve 2019/942K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; İYUK 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

03-Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada 5 sayılı parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının; mülkiyet hakkının ihlal ettiği, kazanılmış hakların yok sayıldığı gerekçesiyle, parsele ilişkin işlemin iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2019 tarih ve 2018/1695E. 2019/937K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; Mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.07.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- 2020 yılı için Zabıta Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- İdaremizce çalışmaları Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap çalışmaları kapsamında, ilave planlanma alanlarına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında tarım dışı kullanım izni talebinde bulunulmuş, Mersin İli Toprak Koruma Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı ile toplam 2924,2553 hektarlık alana ilişkin 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım izni verilmiş olup; Tarım dışı kullanım izni verilen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 845 parselde yer alan “Eshab-ı Kehf Mağarası ve Mescidi Koruma Alanı”na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185