Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 14 Ağustos 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ 
SAAT 14:00’DA  ÇAMLIYAYLA NAMRUN DAĞ OTEL'DE YAPILACAK OLAN 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ ÇAMLIYAYLA’DA BULUNAN NAMRUN DAĞ OTEL’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

1-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Topaklı Mahallesi, 1203 No.lu parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10149 ada 1 parsel, 536 ada 482 ve 197 parsel, 338 ada 93 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında değişiklik ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3- Tapunun Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Eskiyörük Mahallesi, 101 ada, 1097 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4- Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 20. Cadde ile Barbaros Bulvarı kesişimine orta refüj açılmasına ilişkin alınan 21.06.2017 tarih ve 2017/228 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.06.2017 tarih ve 588 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, ilgili karara askı süreci içerisinde yapılan 5 (beş) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6- Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde İstemihan Talay Caddesi ile 2640 No.lu Sokağın kesişimindeki orta refüj açıklığının kapatılmasına ilişkin alınan 21.06.2017 tarih ve 2017/229 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 21-J-1 pafta, 5129 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2017 tarih ve 561 sayılı kararına askı süreci içerisinde yapılan 4 (dört) adet itiraz (Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 789, 1383, 1441 ve 1442 parseller ile etrafında yer alan tapulama harici alanlara yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 18-I-3, 18 I-4 paftalar, 2611 ada, 1 No.lu parsel ve 6481 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-J-2 pafta, 2865, 2866, 2867 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Erdemli Belediye Başkanlığı tarafından, halkın tarihi, kültürel, toplumsal anlayışını zinde tutmak, sosyal ve kültürel alanda tanıtım yapmak, milli ve manevi bilinci yaymak amacı ile 30 Ağustos 2017 tarihinde Erdemli Hacıalanı Mahallesi’nde düzenlenecek olan “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları” için, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Akdeniz İlçesi, Hebilli Mahallesi, Kumboğazı Mevkii, 195 parsel 48.125,00 m2 yüz ölçümlü mezarlık vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, söz konusu taşınmazın üzerinde içme suyu deposunun bulunduğu 439,54 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Aydıncık İlçesi, Duruhan Mahallesi, Gölpazarı Mevkii, 101 ada, 2014 parsel, 426,28 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın, Aydıncık Kaymakamlık Makamı’nca Aydıncık İlçesi muhtarlar toplantısında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Duruhan Mahallesinde mevcutta geçici olarak kullanılan fırının inşai ve ekonomik ömrünü tamamladığı için kullanılamadığından, mahallede fırın ihtiyacı olduğunun bildirilmesi nedeniyle vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için fırın yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre bedelsiz olarak 10 yıllığına Aydıncık Belediyesi adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-  Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki taşınmazlardan sabit ve mobil haberleşme altyapısı şebekelerinin geçirilmesinde alınacak ücretlerle ilgili 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo vb. gereçlerin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliğin Ek-1’de yayınlanan ücret tarifesindeki üst sınırlarda belirtilen değerin KDV dahil olmak üzere alınması ve belirtilen fiyatın her Mali Yılın başında Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE) oranında arttırılarak ve Ocak ayındaki fiyatın yıl boyunca geçerli olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-  22-23 Eylül 2017 tarihleri arasında 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi gerçekleştirilecek olup, sempozyum için diğer kurumlarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da 135.000,00 TL (yüzotuzbeşbin) maddi destek vermesi ve söz konusu desteğin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili harcama biriminin 2017 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16-  Silifke, Aydıncık, Mut ve Erdemli ilçelerinde “T” serisinden plaka bulunmadığından sivil plakalarla yapılan ticari faaliyetlerin resmiyete kavuşturulması ve mevcut esnafın haklarının korunması amacı ile mevcut faaliyet gösteren araçlara Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren “Ticari Taksi Yönetmeliği”ne uygun olarak “T” serisinden plaka verilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile Belediye Encümeni tarafından yapılması Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarih ve 185 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup; Encümenin yoğunluğu nedeni ile işlemlerin daha hızlı yürütülmesi için Silifke, Aydıncık, Mut ve Erdemli ilçelerinin ihtiyaçlarına binaen ihalelerin 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ticari Plakalar Verilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönetmeliği kapsamında UKOME marifeti ile yapılabilmesi için, 2886 Sayılı Yasa uyarınca Encümen’e verilen yetkinin iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in revize edilmesi ilgili teklifin görüşülmesi,

18-   Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğünce arızalı araç ve iş makinalarının merkez atölyeye getirilebilmesi için 1 adet Çekici (tır) ve 1 adet Lowbed’in alınabilmesi için 2017 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-1 Cetveline ekleme yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19-  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; İlimiz, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada 40 ve 41 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20-  İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi 423 ada 1 parsel, 423 ada 2 parsel (eski 5158 parsel), ve 5157 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım ile 1/2000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-  Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü MER-EK Ekmek Fabrikası İşletmesinde yürürlükte bulunan ücret tarifeleri girdi maliyetlerinin artmasından dolayı ürünlere yönelik fiyat tarifesinin revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 988 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

23-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 137 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, muhtelif yerlerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

24-  Gülnar Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile Mersin İli, Gülnar İlçesi, Hacıpınar Mahallesi, 619 ada, 1 No.lu parsel ve Ayvalı Mahallesi 19 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

25-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerisinde toplam 44 adet Trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

26-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarih ve 604 sayılı Kararıyla onaylanan, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 4893 ada, 14 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

27-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi, Mersin Serisi 235 ile 238 No.lu bölmeler içerisinde İdari Hizmet Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

28-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2017 tarih ve 585 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 863 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerinde yapılan iki adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

29-  Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 2017/130 sayılı kararı ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 35 ada, 8 ve 17 numaralı parsellerin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

30-  Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Saray Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 81 ada, 170 No.lu parselde “Katlı otopark” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2016 tarih ve 563 sayılı kararı ile Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2017 tarih ve 8046 kararı ile uygun görülen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

31-  Memurların öğle yemeğine yardım harcama kaleminde bulunan ödenekten 3.500.000,00 TL ‘nin alınarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi uyarınca İç Borç Faiz Giderleri bütçe tertibine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

32-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2017 tarih ve 97 sayılı kararıyla uygun görülen “Yenişehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Verilmesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

33-   Mersin İli, ilçe belediyeleri hizmet alanında daha önceden açılmış ve orman yolu kapsamında mahalleleri birbirine bağlayan yollardan yerleşik alanda yaşayan vatandaşlar ve muhtarlardan yolların bakım onarım ve asfalt yapılması konusunda yoğun taleplere istinaden diğer ilçelerden de bakım onarım ve asfalt yapılması konusunda gelen taleplerin de ilgili İlçe Kaymakamlık Makamı Emri doğrultusunda, Mersin Büyükşehir Belediyemizce uygun görüldüğü takdirde Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce tarafımıza Etüt ve devir ücreti talep edilmeden ayrıca mevcut yolda parsel işgali olmaması kaydı ile ilgili yolun devir talebi yapılarak, gerekli onayın verilmesi halinde devri yapılan yolların bakım onarım ve asfaltlamasının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

34-  Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlimiz, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8052 parsel No.lu taşınmaz içerisindeki sondaj kuyusunun bulunduğu alanın ve 8052, 8045, 8046, 8044 parsel No.lu taşınmazların üzerindeki su isale hattı geçen kısımlarının, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına bir proje yapılması halinde tek taraflı olarak iptal edilmesi koşuluyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) adına tahsis yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

35-  22 - 28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası”nın Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

36-  Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan kat mülkiyeti ve ana taşınmazların satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

37-  6 Ekim 2017 tarihinde Bozyazı’da gerçekleştirilecek olan “Muz ve Gölevez Festivali” giderlerini karşılamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesinden maddi destek talebinde bulunulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

38-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 13.07.2017 tarih ve E.81579 sayılı yazısı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, H. Okan Merzeci Bulvarı ile Üniversite Caddesi Kesişiminde Katlı Kavşak (Battı- Çıktı) projesinin 1/5000 ölçekli nazmı imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

39-  Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 127 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Akdere, Atakent, Atayurt, Çamlıca, Taşucu ve Yeşilovacık Mahalleleri ile Silifke Merkez ve Silifke Merkez Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ait plan notu değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

40-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 8548 ada, 9 numaralı parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

41-  Silifke Belediye Meclisi'nin 06.07.2017 tarih ve 128 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait plan notu değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

42-  Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 129 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi 1786, 1787, 1788, 1789, 1790 ve 1791 No.lu parselleri kapsayan 6.74 ha alan içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

43-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/08/2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen ‘‘Toroslar Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Verilmesi’’ ile ilgili teklifin görüşülmesi,

44-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beylice Mahallesi 680, 699, 1822, 1825 ve 1839 No.lu parseller ile çevresine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

45-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 19/07/2017 tarihinde revize edilerek onaylanan Mersin İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında özel kanunlarla tariflenmiş yetkiler nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onama yetkisi bulunmayan alanlar dışında tutularak hazırlanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

46-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması işi kapsamında imar planlarının yapılmasına yönelik 5403 ve 3083 sayılı kanunlar kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınmış olup; tarım dışı kullanım kararı alınan parsellere ilişkin ilgili kanunlar gereğince kamu yararı kararı alınması gerektiği anlaşıldığından; İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

47-  Mut Belediye Meclisi’nin 06/06/2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile Mersin İli, Mut İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 440 ve 441 adalar arasında kalan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

48-  Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanması işi kapsamında imar planlarının yapılmasına yönelik 5403 sayılı kanun kapsamında tarım dışı kullanım talebinde bulunulmuş olup; tarım dışı kullanım kararı alınacak parsellere ilişkin ilgili kanun gereğince kamu yararı kararı alınması gerektiği anlaşıldığından; İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

49-  İdaremiz Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çalışmaları tamamlanarak onaylanan Mersin Ulaşım Ana Planı kararları gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatlarının hazırlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

50-  Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 227 ada, 27 No.lu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

51-    Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde muhtelif bulvar ve caddelerde kırsal grup yollarında toprak, tesfiye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım ihalesinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin d) ve e) bentleri gereğince İller Bankası’ndan 200.000.000,00-TL ye kadar kredi talep etme, 18. Maddesi’nin d) bendi gereğince borçlanma ve yine aynı kanunun 38. Maddesi’nin g) bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

52-    Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-1 Cetvelinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı altında bulunan 8 adet kamyonun (İtfaiye Arazözü) 1 adedinin yerine, yangın, kaza vb. olaylara daha kısa sürede ve daha etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi için 1 adet 4x4 İtfaiye Öncü araç ile değiştirilmesi ve Taşıt Alımı T-1 Cetveline eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ ÇAMLIYAYLA’DA BULUNAN NAMRUN DAĞ OTEL’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada, 72 parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Mersin İli, Mut İlçesi, Özlüce Hudutları içerisinde Rüzgar Enerji Santrali Kurulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Anamur Belediye Başkanlığı’nın 02.06.2017 tarih ve 5712 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 177 ada, 23, 28, 34, 35, 36, 37 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Anamur Belediye Meclisi’nin 01/06/2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 661 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çiftlik Mahallesi,   18-I-2 pafta, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 2088, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684 ve 1685 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.05.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile; Şevket Sümer Mahallesi ile Hal Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi 142 ada, 10 parsel üzerinde bulunan “Termik Santral Alanı” Deniz Suyu Alış ve Deniz Suyu Deşarj Hattı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09-Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 2017/8-1(76) sayılı kararı ile; Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 2017/5-1(58) sayılı kararıyla onaylanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 496 sayılı kararı ile karara bağlanan; Mersin İli, Tarsus İlçesi Revizyon-İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planına gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153