Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 13 Ocak 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 13 OCAK 2017 CUMA GÜNÜ 

SAAT 14:00’DE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE VE SERGİ SARAYINDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 OCAK 2017 CUMA GÜNÜYAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLANKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-   Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın kurmayı planladığı “Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatı” için gerekli çalışmaların yapılabilmesi veya uygulanabilmesi için hazırlanan “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 02-   Silifke Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararıyla oy çokluğu ile uygun görülen, “Silifke Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması”  ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 03-   MERULAŞ tarafından yürütülmekte olan toplu taşıma hizmetlerinin 14.10.2016 tarih ve 959 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararına istinaden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi kararlaştırıldığından, daha önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen otobüslerin bakım, onarım ve sigorta giderlerinin de Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karşılanabilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın bütçesine bu kalemlere ait bütçe kodları açılarak, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Taşıt Bakım Onarım Giderleri bütçe kodundan 1.000.000,00 TL ve Sigorta Giderleri bütçe kodundan 500.000,00 TL ödenek aktarılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek  raporunun görüşülmesi, 04-   MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 05-   Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 281 ada, 7 parsel 4.940,24 m2 yüzölçümlü “otogar ve arsası” vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan salonun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 75/d maddelerine istinaden ve 18/e maddesine göre Pilates ve Taekvondo kursu yapılması amacıyla Anamur Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek  raporunun görüşülmesi, 06-   Belediye olarak Avrupa Bisiklet Müsabakasına katılım sağlanması ve gerekli olan 2000 Euro'nun Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek  raporunun görüşülmesi, 07-   Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2829 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan trafo tesisinin imar planında “trafo yeri” olarak işaretli alana taşınacağından bahisle, imar planında “trafo yeri” olarak işaretli 50,00 m2 lik alanın Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 08-   Toroslar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 24/11/2016 tarih ve 1070 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Belediyemize ait Toroslar İlçesi, Çapar (Ayvagediği) Mahallesi, 470 ada, 1 parselde bulunan Yeni Camii arsasının İlçe Müftülükleri adına tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 09-   Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu olan MESKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı Gülnar İçmesuyu İnşaatı İşi için 19.000.000,00 TL (ondokuzmilyon) ek krediye ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 10-   Kırsalda yaşayan çocukların bilim ve teknoloji ile buluşmaları, dezavantajlı çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin gelişimini daha kolay takip edebilmeleri için ilimizin genelindeki okulları ve mahalleleri gezerek hizmet verecek olan “Gezici Bilim Otobüsü Projesi” için Belediyemiz ile Mersin Üniversitesi arasında ortak proje uygulanması ve Gezici Bilim Otobüsünün temin, dizayn, tefrişat ve kullanımını kapsayan protokolün imzalanması hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek  raporunun görüşülmesi, 11-   Suriye ve lrak'ta iç savaştan etkilenen ve ülkemize gelen veya ülkelerinde sınırlarımıza yakın bölgelerdeki barınma yerlerinde yaşayan insanlara doğrudan yardım yapılması veya bu durumda yaşayan insanlara yardım yapan, kamu yararına çalışan yardım kuruluşu statüsündeki derneklere bu amaçla yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12-   AYKOME Yönetmeliği için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş doğrultusunda yapılan değişiklikler ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 13-   14-16 Mart 2017 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde (MITT Moskova) düzenlenecek fuar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14-   Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2017 yılı için geçerli olan çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosu ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi çerçevesinde 2016 yılında sözleşmeli personel olarak halen görev yapmakta olan personelin ve 2017 yılında ihtiyaç duyulması durumunda istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15-   Mersin İli, Tarsus İlçesi, Dedeler ve Taşkuyu Mahalleleri sınırlarında yer alan yaklaşık 10,2 ha’lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16-   Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 179 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Yemişkumu Mevkii, 741-850-743-819-788 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17-   Gülnar Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları dahilinde Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün 15.02.2015 tarih ve 28180 sayılı yazısına istinaden hazırlanan kamulaştırma koridoru ile imar paftaları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18-   Anamur Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 143 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yalıevler Mahallesi, 392 ada 4 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19-   Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.12.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 9677 ada 1 No.lu parselin kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 20-   Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2016 tarih ve 848 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 95 sayılı kararı) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21-   Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.12.2016 tarih ve 169 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 7579 ada 1 No.lu parselin kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 22-   Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 4. köprü ve çevresindeki taşıt yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 23-   Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2016 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi “Kapalı Pazar Alanı” ve “Rekreasyon Alanı”na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 24-   Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 1219 Ada, 1 parsel, 229 ada 211 parsel ve çevresine ilişkin İdaremizce hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 25-   Mezitli Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 120 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2016 tarih ve 841 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 44 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 26-   Akdeniz Belediye Meclisi’nin 18.10.2016 tarih 83 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 187 ada 64 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 27-   Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi ile Kazanlı Mahallesi arasında, Deliçay üzerinden ulaşımı sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 28-   Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10493 ada 3 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 29-   Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2016 tarih ve 241 sayılı kararı ile karara bağlanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 206 ada 25 parsele trafo işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 OCAK 2017 CUMA GÜNÜYAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLANİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ              01- Tarsus Belediye Meclisi'nin 01.12.2016 tarih ve 2016/11-1(113) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 82 ada 6 parsel ve 3043 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,             02- Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.01.2017 tarih ve 517 sayılı yazısı ile; Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,             03- Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Hacıisaklı Mahallesi, 2666, 2667, 2668 ve 2669 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,             04- Mut Belediye Meclisi’nin 09.12.2016 tarih ve 126 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 112 ada, 535 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,             05- Anamur Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2016 tarih ve 13087 sayılı yazısı ile idaremize iletilen nazım imar planı değişiklik teklifi dosyası ile; Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi, 815 ada 1 parsel, 367 ada 39 parsel ve çevrelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar                         planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,            06- Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu; Belediyemiz işbirliği ile roman çocuk, genç, erkek-kadın yetişkinlerin kişisel, sosyal, sanatsal becerilerini geliştirmek, ekonomik entetrasyonuna katkı sağlamak, Romanlar ile ilgili önyargıları kırmak amacıyla Roman Hakları ve Merkezi Projesi oluşturulması                                  planlanmakta  olup; planlanan proje doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi uyarınca Federasyon ile Belediyemiz arasında ortak hizmet ve projelerle ilgili sözleşme imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin                         görüşülmesi,            07- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ve bütçeleri ayrılan Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarının iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin                                   KOCAMAZ'a  yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,           08- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 194 sayılı kararla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilen sulama tesislerinde ihtiyaç duyulan sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı, sulama borularının verilmesi, döşeme ve kaynak işlerinin 5393 sayılı Belediye                Kanunu’nun diğer kuruluşlarla ilgili 75. maddesi (a) ve (b) bentleri kapsamında yaptırılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,           09- Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor dallarında mücadele eden sporcu ve kulüplere destek sağlamak, yerel spor dallarına olan izleyici sayısını arttırmak ve kente spor bilincinin ve kültürünün gelişimini sağlamak için 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projenin 5393 sayılı Kanun’un 75-c maddesine                    göre ortak proje olarak uygulanmasına, giderlerin ilgili bütçe kaleminden karşılanmasına ve buna ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153