Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

  1. Bütçe ile verilen ödenek kapsamında belediyenin tamamını veya birden fazla birimi ilgilendirilen mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.
  2. Tüm birimlerin 4734 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin ve istisna alımları dahil olmak üzere takibini yapmak, raporlamak, ilgili makamlara sunmak.
  3. 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendi uyarınca yapılacak alımları gerçekleştirmek.
  4. Motorlu araç ve iş makineleri haricinde hurdaya ayrılan taşınır malların tasfiyesini gerçekleştirmek.
  5. Taşınır kayıt sistemini oluşturmak, taşınırların birimler arasında dağıtımını ve dağılımını organize etmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamak.
  6. Bütçe içi işletmelerin; 10/07/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 04/01/1961 tarihli ve 1213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 27/05/2016 tarihli ve 29724 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliği, 08/03/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmenliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması ile ilgili işlemler yürütmek, yönetimi, işletilmesi ve denetimini gerçekleştirmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185