Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Bütçe ile verilen ödenek kapsamında belediyenin tamamını veya birden fazla birimi
  ilgilendiren mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek,
 2. Tüm birimlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet
  alımlarının doğrudan temin ve istisna alımları dahil olmak üzere takibini yapmak, raporlamak,
  ilgili makamlara sunmak,
 3. 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendi
  uyarınca yapılacak alımları gerçekleştirmek,
 4. Motorlu araç ve iş makineleri haricinde hurdaya ayrılan taşınır malların tasfiyesini
  gerçekleştirmek,
 5. Taşınır kayıt sistemini oluşturmak, taşınırların birimler arasında dağıtımını ve dağılımını
  organize etmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamak,
 6. Bütçe içi işletmelerin; 10/07/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
  03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu
  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
  Kanunu, 04/01/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 27/05/2016 tarihli ve 29724
  (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği
  hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması ile ilgili işlemleri yürütmek,
  yönetimi, işletilmesi ve denetimini gerçekleştirmek,
 7. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185