Engelsiz web sitesi için tıklayınız
AYKOME Şube Müdürlüğü

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-AYKOME Şube Müdürlüğü

Görevleri

AYKOME Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda kurulan; Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü Genel Kurulunun yürütme organıdır. Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunun aldığı kararları icra etmek, sekretaryasını yapmak, işlerliğini sağlamak için koordinasyonu sağlamak iş ve işlemlerini yürütmek, altyapı çalışmaları için gerekli tahsilat evraklarını hazırlayarak ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak, ruhsatsız yapılan kazılarda cezai işlemlerini uygulamak,
 2. Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının özel ve tüzel şahıs çalışmalarına ilişkin kazı izni ruhsat belgesini tanzim etmek; ayrıca söz konusu kurumların bilgi ve denetimi altında özel şahısların yapacağı alt yapı hizmetlerine ilişkin kazı ruhsat teklifini incelemek, uygun hallerde ruhsat vermek,
 3. Başkanlığın talimatı doğrultusunda Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek ve kurula üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
 4. Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlamak ve Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunun onayına sunmak,
 5. Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına almak ve Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’nun onayına sunmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif etmek,
 6. Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda kazı yapanlar hakkında gerekli cezai işlemin yapılmasını sağlamak,
 7. Kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının Aykome programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izlemek, doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni vermek, özel teknik bilgi gerektiren konularla ilgili kararlarda ilgili kuruluşların görüşlerini esas almak,
 8. Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurul’un görev konuları ile ilgili olarak; kurul üyesi olan tüm kurumlar ve ilçe belediyeleri taslak programlarını Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’ne iletmek, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürmek ve Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunun onayına sunmak, alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
 9. Müdürlüğün görev alanı işlerine ait gerekli bilgilerin daire başkanlığına tam ve eksiksiz olarak gönderilmesini sağlamak,
 10. Müdürlüğe bağlı görev yapan personelin ve özlük işlemlerinin yürütülmesi için İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gerekli olan evrakları temin etmek, gerekli bilgileri vermek,
 11. Birimde görevli personelin başarı ve performans değerlendirmelerini yapmak,
 12. Şube müdürlüğünün çalışma konusu, görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
 13. Şube müdürlüğüne bağlı çalışan personelin yaptığı iş ve işlemleri kontrol etmek, personelin iş tanımını belirleyerek görev tanımlarını ve ilgili talimatları tebliğ etmek,
 14. Kamu İç Kontrol Rehberi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Risk ve Fırsat Yönetimi Strateji Belgesi, Risk Değerlendirme Prosedürü, Süreç Yönetimi Prosedürü, Performans Göstergeleri Hedef Belirleme Prosedürü çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
 15. Birimin Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına katılmak, stratejik planla uyumlu olarak müdürlüğün performans kriterlerini belirlemek,
 16. Birimin entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185