Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Ali DALÇIK
 • Telefon0324 533 16 14
 • E-Postaprojeler@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yerlerde; cadde, yol, yaya alt/üst geçitleri, köprü, menfez, sanat yapıları ve katlı kavşaklara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
 2. Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hakediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yapmak, kesin hesap işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarınca görev alanına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurum görüşü vermek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kurum görüşü istemek,
 5. Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, envanter, brifing ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
 6. Daire Başkanlığını temsilen gerekli hallerde Ukome ve Aykome toplantılarına katılmak, toplantılarda daire başkanlığımızı ilgilendiren kararlarda görüş bildirmek, toplantıda alınan kararların gereğini yapmak,
 7. Daire başkanlığından gelen evrakları ilgili şefliklere zamanında havale ederek, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 8. Amirlerince verilecek benzer işleri ve görevleri yerine getirmek.

     (2) Sanat Yapıları Projeler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, müdürlüğün görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 3. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, arazi ve envantere dayalı mevcut durum analizinin yapılması, stratejik plan ve performans planındaki hedefleri doğrultusunda yatırım programı dâhilinde ve ihtiyaç analizinin yapılması sonucunda ihtiyaç duyulan her türlü projeyi yapmak veya yaptırmak,
 4. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan bölgelerde kentsel düzen açısından; altyapı, köprü, menfez, üst geçit, alt geçit, kavşak, istinat vb. sanat yapıları projeleri üretmek, ürettirmek,
 5. Daire Başkanlığınca yapılmasına karar verilen alt yapı projelerini hazırlamak ve hazırlatmak, planlanan ve yapımı yürütülen bu projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,
 6. Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,                                                         
 7. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

     (3) Birim Koordinasyon Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından müdürüne karşı sorumludur.
 3. Daire Başkanlığında TSE-EN-ISO 9001: 2015 Standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, revizyonu, geliştirilmesi ve devam etmesini sağlamak, birimini dış tetkike hazırlamak,
 4. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili, eğitim ve çeşitli faaliyetlere katılmak ve personellerin katılımını sağlamak, 
 5. Daire Başkanlığında yapılan tüm çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularındaki tüm yasal şartlar ve iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinde yer alan kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 6. Daire başkanlığı ve bağlı müdürlüklerde sorumluluk alanına giren faaliyetlerde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak,
 7. Tespit edilen uygunsuzluğu ilgili iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ya da işyeri hekimine bildirmek, işverenle mevzuat uygulamaları doğrultusunda iş birliği yapmak ve öneriler sunmak,
 8. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 9. Eğitim Koordinatörü vasıtasıyla; Daire başkanlığı bünyesinde yıllık eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek, planlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine personelin katılımı sağlamak ve takibini yapmak,
 10. Birim Atık Yönetim Sistemi ile ilgili olarak daire başkanlığını temsilen gerekli hallerde toplantılara katılmak. Toplantılarda daire başkanlığını ilgilendiren kararlarda görüş bildirmek. Toplantılarda alınan kararların koordinasyonunu sağlayarak gereğinin yapılmasını sağlamak,
 11. Basın İşleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığımızın proje bilgileri, tasarımlarını ve görsellerini muhafaza etmek ve gerektiğinde biten projelerin görselleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına göndermek,
 12. Birim Web Sayfası Takip Sorumlusu vasıtasıyla; bağlı bulunduğu birimin Web sitesinde yayınlanacak faaliyetlerin yayınlanmasını sağlamak, takibinin yapılmasını sağlamak, bağlı bulunduğu birimin faaliyetlerinin dokümantasyonlarını,  faaliyetlerini ve dosyalarını Web sayfasına girmek güncellemek ve takibini yapmak,
 13. Standart dosya planına göre evrakları dosyalamak/sistemi yürütmek, Birim arşivini düzenlemek ve arşivden belge ve bilgi taleplerini en kısa sürede doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 14. Çözüm Uzmanı vasıtasıyla; ALO 153 Çağrı Merkezinden gelen her türlü; istek, ihbar, görüş, şikâyet ve önerileri başvurularını ilgili müdürlüklere sevk etmek, işlemlerin takibini yapmak ve başvurucuya geri dönüş sağlamak,
 15. CİMER Yetkilisi Vasıtasıyla; CİMER üzerinden gelen Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, ihbar, görüş, şikâyet ve öneriyi ilgili birimlere havale ederek takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 16. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Daire Başkanlığımızı temsilen gerekli hallerde toplantılara katılmak ve toplantılarda alınan kararların gereğinin yapılmasını sağlamak,
 17. Birim Evrak Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı talimatları doğrultusunda, birime ait evrak kayıt ve sekretarya, lojistik desteklerin yürütülmesini sağlamak,
 18. Daire Başkanı verilen benzer görevleri yerine getirmek.

      (4) İhaleli İşler ve Satın Alma Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, şefliğin görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, Kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 3. İhale ile ilgili elektronik kamu alımları platformu işlemlerini gerçekleştirmek,  Daire başkanlığının yaptığı ihalelerde ihale ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,      
 4. Daire Başkanlığının bütçesini yapmak, Daire Başkanlığının satın alma işlemlerini yapmak,
 5. Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu mahsup evraklarını Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na göndererek avans kapatma işlemlerini yapmak,
 6. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları teslim almak ve doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları muhafaza etmek,
 7. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 8. Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,
 9. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve takibini sağlamak,
 10. Daire Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

     (5)Sanat Yapıları İdari İşler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, şefliğin görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 3. Daire Başkanlığının ve Sekreter vasıtasıyla sekretaryasını yapmak,
 4. Puantör vasıtasıyla; Daire Başkanlığında çalışan tüm personelin özlük, puantaj işlemlerinin gerçekleştirmek,
 5. Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerde göreve çıkacak personelin taşıt talebini karşılamak ve hizmet araçlarının her türlü bakım ve kontrolünü yaptırmak,
 6. Büro ve Arşiv İşleri Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, Müdürlük personeli ve arşiv işleri ile ilgili yazışma, Müdürlüğe ait Evrak Kayıt, Sekretarya, Lojistik Desteklerin yürütülmesini sağlamak,
 7. Temizlik ve Çay Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerin temizlik ve çay servis hizmetlerini yapmak,
 8. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185